Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Ondersteuning WMO

Algemene Voorwaarden Ondersteuning WMO

Inhoud
1. Definities
2. Toepasselijkheid
3. Bekendmaking algemene voorwaarden
4. Afwijking van de algemene voorwaarden
5. Wijze van informatieverstrekking
6. Bevoegdheden van de vertegenwoordiger
7. Informatieverstrekking
8. Totstandkoming overeenkomst
9. Totstandkoming ondersteuningsplan
10. Doel en inhoud van het ondersteuningsplan
11. Naleving van het ondersteuningsplan
12. Privacy
13. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
14. Bewaren van gegevens
15. Gegevensverstrekking en verlening van inzage door de zorgaanbieder aan derden
16. Medewerking aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs
17. Ondersteuning
18. De zorgaanbieder maakt gebruik van deugdelijk materiaal.
19. Afstemming (één klant - meer zorgverleners)
20. Incidenten
21. Zorg voor persoonlijke eigendommen
22. Zorgverlening op afstand
23. Verplichtingen van de klant
24. Betaling
25. Procedure aanvragen nieuwe beschikking
26. Tussentijdse vervolgindicatie
27. Beëindiging overeenkomst
28. Opzegging algemeen
29. Opzegging door de zorgaanbieder
30. Klachtenregeling
31. Toepasselijk recht en geschillenregeling


Artikel 1 – Definities
Klant: de natuurlijke persoon die ondersteuning krijgt van de zorgaanbieder.
Vertegenwoordiger: de wettelijke vertegenwoordiger van de klant of, indien er geen wettelijke vertegenwoordiger is, de natuurlijke persoon die door de klant persoonlijk is gemachtigd in zijn plaats op te treden.
Zorgaanbieder: rechtspersoon die zorg verleent, gefinancierd op grond van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of Zorg in Natura (ZIN), al dan niet in combinatie met particulier gefinancierde zorg en/of aanvullende diensten.
Beschikking: het schriftelijk vastgelegde besluit van de gemeente waarbij is vastgelegd of en zo ja, naar welke aard, omvang en duur een zorgvrager in aanmerking komt voor ondersteuning.
Incident: ieder niet beoogd of onvoorzien voorval in het zorgproces met direct of op termijn merkbare gevolgen voor de klant.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen de klant en de zorgaanbieder gesloten overeenkomst (hierna te noemen de overeenkomst) met betrekking tot ondersteuning op grond van de WMO.
2. Deze algemene voorwaarden treden niet in de plaats van wettelijke regelingen.

Artikel 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden
1. De zorgaanbieder overhandigt de algemene voorwaarden aan de klant voorafgaand aan of bij de totstandkoming van de overeenkomst of verwijst naar de website van de organisatie waar de algemene voorwaarden te vinden zijn.
2. Op verzoek van de klant licht de zorgaanbieder de algemene voorwaarden mondeling toe.

Artikel 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden
De zorgaanbieder kan niet afwijken van deze algemene voorwaarden, tenzij dat uitdrukkelijk is overeengekomen met de klant en de afwijking niet in diens nadeel is. Afwijkingen dienen schriftelijk te zijn overeengekomen.

Artikel 5 – Wijze van Informatieverstrekking
1. Steeds als de zorgaanbieder de klant informatie verschaft, doet hij dit in voor de klant begrijpelijke taal en vergewist hij zich ervan dat de klant de informatie heeft begrepen.
2. Als de zorgaanbieder de informatie elektronisch verschaft, vergewist hij zich ervan of de klant deze informatie kan ontvangen.
3. Indien het belang van de klant dit vereist, dient de zorgaanbieder de betreffende informatie te verstrekken aan de vertegenwoordiger van de klant.
4. De zorgaanbieder zorgt ervoor dat de klant of diens vertegenwoordiger gedurende de looptijd van de overeenkomst voldoende geïnformeerd blijft over voor hem relevante aangelegenheden aangaande de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6 - Bevoegdheden van de vertegenwoordiger
De vertegenwoordiger treedt in de rechten en plichten van de klant uit hoofde van deze algemene voorwaarden voor zover de vertegenwoordiger hiertoe is gemachtigd op grond van de wet of de persoonlijke schriftelijke machtiging door de klant.

Artikel 7 – Informatieverstrekking
1. Voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst of in het eerste gesprek biedt de zorgaanbieder de klant desgewenst schriftelijke informatie aan over tenminste de volgende punten:
● De vormen van ondersteuning die de zorgaanbieder kan bieden;
● De procedure ter verkrijging van een nieuwe beschikking; de gevolgen van een nieuwe beschikking als deze lichtere of zwaardere ondersteuning noodzakelijk maakt en de mogelijkheid van beëindiging vóór afloop van de toewijzing als de ondersteuning niet langer nodig is;
● Het doorgeven van een contactpersoon en de mogelijkheid tot het aanstellen van een vertegenwoordiger en de wettelijke regels die daarop betrekking hebben;
● De procedure rond het opstellen van een ondersteuningsplan;
● De zorg en/of diensten die de klant al dan niet zelf moet betalen en de keuzemogelijkheid om van die zorg en/of diensten al dan niet gebruik te maken;
● De bereikbaarheid van de organisatie in geval van een noodsituatie;
● Waar de klant aan moet voldoen om de zorgverleners en andere personen werkzaam bij of in opdracht van de zorgaanbieder in staat te stellen te werken conform de regelgeving met betrekking tot arbeidsomstandigheden;
● De mogelijkheid om wensen van de klant te honoreren;
● Het beleid ten aanzien van ethische en levensbeschouwelijke vraagstukken;
● De klachtenregeling;
● Deze algemene voorwaarden;
● Indien van toepassing de instructies voor eventuele zorgverlening op afstand;
● Het privacy beleid;
2. Tijdens het eerste gesprek gaat de zorgaanbieder na of de klant de (schriftelijke) informatie heeft begrepen. Tijdens het gesprek of zo spoedig mogelijk daarna maakt de klant aan de zorgaanbieder zijn keuzes kenbaar met betrekking tot de besproken punten.
3. De klant informeert de zorgaanbieder, indien hij zorg of ondersteuning van andere zorgaanbieders ontvangt.

Artikel 8 – Totstandkoming overeenkomst
1. De zorgaanbieder doet een aanbod aan de klant waarin de te leveren zorg en te leveren diensten zijn beschreven.
2. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant het aanbod van de zorgaanbieder aanvaardt. Ter bevestiging hiervan ondertekenen de zorgaanbieder en de klant de overeenkomst.
3. De overeenkomst bevat in ieder geval:
a. Het overeengekomen aantal te werken uren per week en het tarief van de zorgverlener;
b. Dat het op te stellen ondersteuningsplan onderdeel uitmaakt van de overeenkomst;
c. Een kopie van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 9 - Totstandkoming van het ondersteuningsplan
1. De zorgaanbieder stelt in samenspraak met de klant een ondersteuningsplan op. De zorgaanbieder biedt de klant ondersteuning aan bij het overleg over het ondersteuningsplan.
2. Uiterlijk twee maanden na aanvang van de zorgverlening legt de zorgaanbieder het overeenkomstig lid 1 opgestelde ondersteuningsplan ter instemming voor aan de klant.
3. Het ondersteuningsplan wordt van kracht na instemming van de klant. De zorgaanbieder en de klant ondertekenen het ondersteuningsplan. Het ondertekende ondersteuningsplan blijft gedurende de looptijd van de overeenkomst ter beschikking van de klant.

Artikel 10 - Doel en inhoud van het ondersteuningsplan
1. Het ondersteuningsplan heeft tot doel de kwaliteit van leven van de klant te ondersteunen en sluit zoveel mogelijk aan bij diens persoonlijke wensen en mogelijkheden.
2. Het ondersteuningsplan beschrijft de (gezondheids)situatie van de klant ten gevolge van diens aandoeningen en daarmee samenhangende risico’s voor de gezondheid en welzijn, en de met de klant afgesproken vormen van ondersteuning.
3. In het ondersteuningsplan wordt in ieder geval vastgelegd:
● Op welke momenten of met welke regelmaat de verschillende onderdelen van het ondersteuningsplan worden uitgevoerd;
● Wie binnen de organisatie van de zorgaanbieder het vaste aanspreekpunt is voor de klant;
● Welke familieleden van de klant of anderen bij de zorgverlening worden betrokken of over de zorgverlening worden geïnformeerd en hoe dat plaatsvindt;
● De momenten van evaluatie van het ondersteuningsplan.

Artikel 11 - Naleving van het ondersteuningsplan
1. De zorgaanbieder voert de ondersteuning uit volgens de afspraken in het ondersteuningsplan.
2. Als de zorgaanbieder de afgesproken ondersteuning niet conform het ondersteuningsplan kan verlenen, stelt de zorgaanbieder de klant daarvan meteen in kennis. Als de klant afgesproken zorg niet conform het ondersteuningsplan kan ontvangen, stelt de klant de zorgaanbieder daarvan meteen in kennis.
3. Het ondersteuningsplan wordt minimaal één keer per jaar in samenspraak met de klant geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De klant kan verzoeken om tussentijdse evaluatie. De evaluatie en de bijstellingen worden schriftelijk vastgelegd. De eerste evaluatie vindt plaats binnen zes maanden na instemming van de klant of zoveel eerder als nodig is.
4. De zorgaanbieder instrueert individuele zorgverleners over de rechten van de klant ten aanzien van zijn ondersteuningsplan en stelt de klant hiervan op de hoogte.
6. Als de zorgaanbieder afgesproken ondersteuning niet verleent, biedt de zorgaanbieder de klant een redelijke genoegdoening aan.
7. Als de klant voor een bepaalde periode of bepaald moment geen ondersteuning wenst te ontvangen, meldt de klant dit uiterlijk 48 uur van tevoren aan de zorgaanbieder.
Doet hij dit niet, dan kan de zorgaanbieder kosten in rekening brengen aan de klant, tenzij de klant kan aantonen dat hij als gevolg van overmacht niet in staat was zich tijdig af te melden. Deze kosten zijn niet hoger dan de aantoonbaar gemaakte kosten met een maximum van het gecontracteerde tarief voor de geïndiceerde zorg.

Artikel 12 - Privacy
1. Voor de in dit hoofdstuk bedoelde gegevens geldt onverkort hetgeen is bepaald in de Wet
Bescherming Persoonsgegevens.
2. Voor zover de in dit hoofdstuk bedoelde gegevens vallen onder de artikelen 7:446-7:468 van het Burgerlijk Wetboek, geldt onverkort hetgeen daar is bepaald.

Artikel 13 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
1. De zorgaanbieder moet toestemming krijgen van de klant:
a. Als er verrichtingen worden uitgevoerd waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat die door de klant als inbreuk op zijn privacy kunnen worden ervaren en deze kunnen worden geobserveerd door anderen dan de klant;
b. Als er foto’s of audiovisuele opnamen worden gemaakt ten behoeve van publicatie.
2. Onder anderen zoals bedoeld in lid 1 sub a wordt niet verstaan: de vertegenwoordiger;
3. Indien de zorgaanbieder bij geneeskundige handelingen of bij een gesprek een zorgverlener in opleiding of stagiaire aanwezig wil laten zijn, moet hij daarvoor toestemming krijgen van de klant.

Artikel 14 - Bewaren van gegevens
1. Als de zorgaanbieder zorginhoudelijke gegevens over de klant vastlegt, blijven deze gegevens te allen tijde ter beschikking van zowel de zorgaanbieder als de klant.
2. Bij beëindiging van de overeenkomst bewaart de zorgaanbieder de gegevens.
Voor de gegevens bedoeld in artikel 7:454 van het Burgerlijk Wetboek gelden de daar bepaalde bewaartermijn en de rechten van klanten ten aanzien van correctie en vernietiging. Voor andere gegevens geldt de norm genoemd in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 15 - Gegevensverstrekking en verlening van inzage door de zorgaanbieder aan derden
1. De zorgaanbieder verstrekt zonder de schriftelijke toestemming van de klant geen (inzage in) gegevens over de klant aan derden, behalve ter voldoening aan een wettelijke verplichting.
2. Onder derden als bedoeld in het eerste lid wordt niet verstaan:
● Degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst voor zover de verstrekking van gegevens en inzage noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden;
● De vertegenwoordiger voor zover de verstrekking van gegevens noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn taken.
3. De zorgaanbieder instrueert individuele zorgverleners over hun geheimhoudingsplicht en stelt de klant hiervan op de hoogte.

Artikel 16 - Medewerking aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs
1. Telkens als de zorgaanbieder de klant wil betrekken bij wetenschappelijk onderzoek, moet hij daarvoor toestemming hebben van de klant.
2. De zorgaanbieder informeert de klant over het doel van het wetenschappelijk onderzoek en de risico’s van medewerking eraan.

Artikel 17 – Ondersteuning
1. De zorgaanbieder levert zorg met inachtneming van de normen zoals die door representatieve organisaties van in ieder geval zorgaanbieders en klanten in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg zijn vastgesteld.
2. De zorgaanbieder zorgt ervoor dat alle zorgverleners die binnen de organisatie van de zorgaanbieder of in opdracht van de zorgaanbieder ondersteuning verlenen aan de klant:
● Hiertoe te allen tijde bevoegd en bekwaam zijn;
● Handelen overeenkomstig de voor de zorgverleners geldende professionele standaarden waaronder de richtlijnen van de beroepsgroep. Afwijking van de professionele standaard moet de zorgaanbieder motiveren en aan de klant uitleggen. De zorgaanbieder maakt aantekening van de afwijking en van de uitleg aan de klant in het ondersteuningsplan.
3. De zorgaanbieder zorgt voor continuïteit van de zorg.

Artikel 18 – Veiligheid
De zorgaanbieder maakt gebruik van deugdelijk materiaal.

Artikel 19 - Afstemming (één klant - meer zorgverleners)
A. Binnen de organisatie van de zorgaanbieder
1. Als een klant te maken heeft met twee of meer zorgverleners die binnen de organisatie van de zorgaanbieder of in opdracht van de zorgaanbieder werken, zorgt de zorgaanbieder dat alle betrokken zorgverleners:
● Elkaar informeren en bevragen over relevante gegevens van de klant;
● De klant tijdig doorverwijzen naar een andere zorgverlener voor zover de zorg buiten de bevoegdheid of deskundigheid van eerstgenoemde zorgverlener valt, of op verzoek van de klant;
● Met elkaar periodiek overleggen over de klant;
2. De zorgaanbieder zorgt ervoor dat voor de klant te allen tijde duidelijk is:
● Wie het aanspreekpunt is voor vragen van de klant, diens vertegenwoordiger en familieleden.
B. Binnen en buiten de organisatie van de zorgaanbieder
● Afstemming en informatie-uitwisseling tussen de betrokken zorgverleners met toestemming van de klant plaatsvindt, waarbij de ervaringen van de klant worden meegenomen.

Artikel 20 - Incidenten
1. Zo spoedig mogelijk na een incident informeert de zorgaanbieder de betreffende klant over:
● De aard en de oorzaak van het incident;
● Of en welke maatregelen zijn genomen om soortgelijke incidenten te voorkomen.
2. Als een incident gevolgen heeft voor de gezondheidstoestand van de klant, bespreekt de zorgaanbieder de voor de aanpak daarvan mogelijke behandeling met de klant en maakt afspraken over de aanvang van de gekozen behandeling en het vervolg.
3. De zorgaanbieder verleent adequate ondersteuning teneinde de gevolgen van het incident voor de klant te beperken.

Artikel 21 - Zorg voor persoonlijke eigendommen
1. De zorgaanbieder zorgt ervoor dat degenen die onder zijn verantwoordelijkheid betrokken zijn bij de ondersteuning voor de klant, zorgvuldig omgaan met diens eigendommen.
2. De zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal van persoonlijke eigendommen.

Artikel 22 - Zorgverlening op afstand
1. Indien mogelijk en in samenspraak met en onder verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder verleent, faciliteert en ondersteunt de zorgaanbieder, na toestemming van de klant zorg op afstand zoals (beeld)bellen, digitaal overleg e.d. Deze toestemming wordt opgenomen in het ondersteuningsplan.
2. De zorgaanbieder informeert de klant vooraf over de randvoorwaarden voor verantwoorde zorgverlening op afstand en controleert of aan die randvoorwaarden wordt voldaan.
3. De zorgaanbieder zorgt dat de klant goed begrijpt wie waarvoor verantwoordelijk is.
4. Alle rechten en verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden gelden onverkort in geval van zorgverlening op afstand.

Artikel 23 - Verplichtingen van de klant
1. Elke klant legitimeert zich voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst en gedurende de looptijd van de overeenkomst op verzoek van de zorgaanbieder met een wettelijk erkend, geldig legitimatiebewijs.
2. Bij het eerste gesprek geeft de klant de naam en de bereikbaarheidsgegevens op van een contactpersoon en, indien van toepassing, van de persoon die door de klant schriftelijk is gemachtigd in zijn plaats te treden.
3. De klant geeft de zorgaanbieder, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst behoeft.
4. De klant onthoudt zich van gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid of het welzijn van de zorgverleners en andere personen werkzaam bij of in opdracht van de zorgaanbieder.
5. De klant verleent alle noodzakelijke medewerking om de zorgaanbieder in staat te stellen de ondersteuning te leveren conform regelgeving betreffende de arbeidsomstandigheden.
6. De klant moet zorgverleners en andere personen werkzaam bij of in opdracht van de zorgaanbieder de gelegenheid bieden hun taken uit te voeren zoals vastgelegd in het ondersteuningsplan of in het kader van veiligheid.
7. Zodra de klant zorg ontvangt van een andere zorgaanbieder, informeert hij de zorgaanbieder daarover.
8. De klant moet met bekwame spoed melding maken van de door hem geconstateerde schade.

Artikel 24 - Betaling
1. De klant is de zorgaanbieder de overeengekomen prijs verschuldigd voor de overeengekomen ondersteuning en diensten voor zover deze niet op grond van de WMO of de gemeente worden betaald.
2. Voor de vooraf overeengekomen kosten van ondersteuning en diensten als bedoeld in
artikel 9 lid 3 stuurt de zorgaanbieder een duidelijke en gespecificeerde factuur aan de klant. Voor de diensten als bedoeld in artikel 9 onder 3e brengt de zorgaanbieder geen kosten in rekening als de klant er geen gebruik van heeft gemaakt, mits de klant zich 48 uur van tevoren heeft afgemeld conform artikel 11 lid 7.
3. De zorgaanbieder stuurt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering en geeft de klant de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering alsnog te betalen.
4. Als na het verstrijken van de tweede betalingstermijn nog steeds niet is betaald is de zorgaanbieder gerechtigd rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. De rente is gelijk aan de wettelijke rente.

Artikel 25 - Procedure aanvragen nieuwe beschikking
1. Uiterlijk 6 weken voor afloop van de geldende beschikking heeft de zorgaanbieder een gesprek met de klant met het oog op indiening van de aanvraag voor een nieuwe beschikking.
2. Tijdens dit gesprek:
● Legt de zorgaanbieder uit waarom het noodzakelijk is dat de klant tijdig een nieuwe beschikking heeft;
● Geeft de zorgaanbieder gemotiveerd aan in hoeverre hij de te verwachten ondersteuning kan blijven verlenen en wat de gevolgen zijn voor de klant;
● Als de klant de aanvraag voor een nieuwe beschikking niet, niet tijdig of niet volledig heeft ingediend en hij daardoor niet tijdig een nieuwe beschikking heeft, kan de zorgaanbieder achteraf kosten in rekening brengen aan de klant. Deze kosten zijn niet hoger dan de aantoonbaar gemaakte kosten met een maximum van het gecontracteerde tarief voor de overeengekomen ondersteuning.

Artikel 26 - Tussentijdse vervolgindicatie
1. Als de zorgaanbieder constateert dat de geldende beschikking niet meer voldoet voor de benodigde ondersteuning, heeft de zorgaanbieder een gesprek met de klant met het oog op indiening van een aanvraag voor een nieuwe beschikking.

Artikel 27 - Beëindiging overeenkomst
1. De overeenkomst eindigt:
● Door overlijden van de klant;
● Bij wederzijds goedvinden;
● Na eenzijdige schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de klant of de Zorgaanbieder van rechtswege als de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan;

Artikel 28 - Opzegging algemeen
1. De klant kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.
2. De zorgaanbieder kan de overeenkomst slechts opzeggen met inachtneming van het in artikel 29 bepaalde.

Artikel 29 - Opzegging door de zorgaanbieder
1. De zorgaanbieder kan de overeenkomst uitsluitend opzeggen:
a. De zorgaanbieder neemt een redelijke opzegtermijn in acht;
b. De zorgaanbieder spant zich in om voor de klant een passend alternatief te vinden.
c. Wanneer de looptijd van de beschikking van de klant eindigt en geen nieuwe beschikking is verkregen;
d. Als de zorg niet langer nodig is, terwijl de beschikking nog geldig is. In dat geval gelden de volgende vereisten voor opzegging:
● De zorgaanbieder neemt een redelijke opzegtermijn in acht;
● De zorgaanbieder heeft al bij het eerste gesprek aan de klant duidelijk gemaakt dat de overeenkomst eerder kan worden beëindigd dan de beschikking aangeeft;
e. Om gewichtige redenen, mits is voldaan aan de volgende voorwaarden:
● De zorgaanbieder heeft de gronden waarop de voorgenomen opzegging berust met de klant besproken;
● De zorgaanbieder heeft de klant een passend alternatief aangeboden;
● De zorgaanbieder heeft de klant gewezen op de mogelijkheid een klacht in te dienen;
● De zorgaanbieder neemt een redelijke opzegtermijn in acht.
2. In de situaties genoemd in lid 1 onder a eindigt de overeenkomst niet eerder dan de dag waarop de klant zorg ontvangt van de nieuwe zorgaanbieder.
Bij beëindiging van de overeenkomst als omschreven in artikel 29 sub 2 en 3 vindt een gesprek plaats tussen de klant en een hiertoe bevoegde, door de zorgaanbieder aangewezen medewerker waarbij de voor de nazorg noodzakelijke instructies aan de orde komen. Dit gesprek omvat in ieder geval:
● Aan welke instantie/zorgverlener door de zorgaanbieder informatie wordt gegeven en welke informatie dit betreft;

Artikel 30 - Klachtenregeling
1. De zorgaanbieder beschikt over een op de wet gebaseerde en voldoende bekend gemaakte regeling voor de opvang en afhandeling van klachten en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure;
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo snel als mogelijk, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij de zorgaanbieder, doch uiterlijk drie maanden nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd;
3. Bij de zorgaanbieder volledig ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk, in elk geval binnen twee maanden gerekend vanaf de datum van ontvangst, afgehandeld. De klager wordt zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van de voortgang van de klachtbehandeling.

Artikel 31 - Toepasselijk recht en geschillenregeling
1. Geschillen tussen de klant enerzijds en de zorgaanbieder anderzijds over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst, kunnen zowel door de klant als door de zorgaanbieder schriftelijk of op elektronische wijze aanhangig worden gemaakt bij Klachtenportaal Zorg, Westerstraat 117, 1601 AD Enkhuizen (www.klachtenportaalzorg.nl);
2. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de klant zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig artikel 33 bij de zorgaanbieder heeft ingediend;
3. Wanneer de klant een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is de zorgaanbieder aan deze keuze gebonden. Als de zorgaanbieder een geschil aan de geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de klant vragen zich binnen zes weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat;
4. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De geschillencommissie beslist in de vorm van een bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd;
5. Geschillen kunnen ter beslechting uitsluitend worden voorgelegd aan de hierboven genoemde geschillencommissie of aan de rechter.